(2017 оны 6 дугаар сарын байдлаар)
I.1 Хүн ам
Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2017 оны эхний 6 сард 917 хүүхэд шинээр мэндэлж, 200 хүн нас баржээ. Хүн амын цэвэр өсөлт 717 болж 2016 оны мөн үеийнхээс 7.3 хувиар буюу 57-оор буурлаа. 1000 хүнд ногдох төрөлт 11.89, нас баралт 2.59 байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад төрөлт 1.89 хувиар,  нас баралт  0.96 хувиар тус тус буурсан байна.
I.2 Хөдөлмөр
Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгүүлсэн ажилгүй иргэдийн тоо эхний 6 сарын байдлаар 2058 байгаагийн 816 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр ажилгүй иргэдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 491 хүнээр буюу 23.9 хувиар, 2015 оны 12 дугаар сарынхаас 243 хүнээр буюу 11.8 хувиар тус тус өссөн  байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 816 хүн буюу 39.6 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 112 хүн буюу 13.7 хувиар буурлаа. Эхний 6 сард хөдөлмөрийн хэлтэст 610 иргэн ажилд зуучлагдан оржээ.
Ажилгүй иргэдийг насны ангиллаар нь үзвэл 56.7 хувь нь 15-34 насны залуучууд байна.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 15.5 хувь нь дээд, 7.2 хувь нь тусгай дунд, 11.3 хувь нь  мэргэжлийн  анхан шатны  боловсролтой, 53.7 хувь нь бүрэн дунд, 7.3 хувь нь суурь, 3.0 хувь нь бага боловсролтой, 2.0 хувь нь боловсролгүй хүмүүс байна.
I.3 Эрүүл мэнд
Он гарсаар 192.2 мянган хүнд амбулаторийн үзлэг хийсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 7.4 хувиар өссөн бол 9.7 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 0.5 хувиар буурсан байна. Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 71.1 мянган хүн хамрагджээ.
Эхний 6 сарын байдлаар түргэн тусламжийн дуудлага 7661 удаа гарсны 1139 буюу 14.9 хувь нь алсын дуудлага байв. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал нийт түргэн тусламжийн дуудлага 9.6 хувиар, алсын дуудлага 8.0 хувиар тус тус буурсан бол осол гэмтлийн дуудлага 380 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 6.3 хувиар өссөн байна. Аймгийн хэмжээнд 904 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 917 хүүхэд болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 126 тохиолдлоор бага байна.
Хүн амын нас баралт 200 тохиолдол бүртгэгдсэн нь 1000 хүн ам тутамд 2.59 болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 69 тохиолдлоор буюу 25.6 хувиар буурсан байна.
Халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо 2017 оны эхний 6-р сард 1736 болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 117 хүн буюу 7.2 хувиар өсөхөд салхинцэцэг 562 тохиолдол, заг хүйтэн 390, энтервирус 258 тохиолдол, трихоминиаз 228, тэмбүү 123 тохиолдол тус тус бүртгэгдсэн нь голлон нөлөөлсөн байна.
I.4 Гэмт хэрэг
Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр оны эхний 6 сард 243 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 10 хүн нас барж, 123 хүн гэмтэж бэртсэн байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 19 хэргээр буюу 7.2 хувиар буурсан байна.
Гэмт хэргийн улмаас аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд 2314.3 сая төгрөгийн хохирол учирсны 13.1 хувийг нөхөн төлүүлжээ. Нийт гарсан гэмт хэргийн 74 хэргийг 77 хүн согтуугаар үйлдсэн байна.
Үйлдэгдсэн бүх хэргийн 71 буюу 29.2 хувь нь хулгайн хэрэг, хулгайн хэргийн 23 буюу 32.4 хувийг мал хулгайлах хэрэг эзэлж байна. Гэмт хэргийн илрүүлэлтийн хувь аймгийн хэмжээнд 71.2 хувь байгаа нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0.9 пунктээр буурсан байна.