Сэтгэлзүйн болон мэргэжил сонголтын зөвлөгөө мэдээллийг нийт 16 хүнд хүргэсэн бөгөөд насны хувьд 15-28 насны өсвөр үе, залуучууд хамрагдсан байна.
Эрэгтэй- 6
Эмэгтэй 10
Биечлэн зөвлөгөө авсан- 11
Цахимаар мэдээлэл зөвлөгөө авсан- 5
Ганцаарчилсан зөвлөгөө: 16 /Бүлгийн зөвлөгөөг сургалтаар хүргэдэг/ Хандсан шалгааныг авч үзвэл гэр бүлийн харилцаа 2, үерхэл нөхөрлөл 3, мэргэжил сонголт 8, хүчирхийлэлд өртөгч 2, гэр бүл салалт 1 байна. 

Үр дүн: Сэтгэлзүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд 2017 оны 2-р улиралд нийт 16 өсвөр үе, залуучууд хамрагдсан ба тулгамдаж буй асуудлаа эерэгээр шийдэж, аливаа асуудалд ухаалагаар ханддаг болсон ба зарим залуучууд боломжийг эрэлхийлж, ажлын байрыг өөрсдөө бий болгох санал санаачлагыг гарган ажиллаж байна. ЕЭШ-ийн шалгалтад бэлтгэх, мэргэжил сонголтын талаарх мэдээллийг түлхүү авсан байна.