Тус газраас ажилтан албан хаагчдын хууль эрхзүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх хүрээнд хуваарийн дагуу Захиргаа, хамтын ажиллагааны албанаас Төрийн албаны тухай, Авилгын эсрэг хууль, Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээлэл судалгааны албанаас Зөрчлийн тухай хууль, Залуучуудын хөгжлийн албанаас Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулиудаар мэдээлэл хүргэлээ